Vedtægter

Vedtægter for 

LOKALHISTORISK ARKIV i Nysted.

Den gamle stationsbygning
Jernbanegade 24 1, 4880 Nysted

Bevar fortiden for nutid og eftertid…

 LOKALHISTORISK ARKIV i Nysted.

 

§ 1. Nysted Lokalhistoriske Arkiv er en selvejende institution i Guldborgsund kommune. Arkivets arbejdsområde er den tidligere Nysted kommune, omfattende følgende sogne: Nysted, Nysted Landsogn, Herritslev, Ø. Ulslev, V. Ulslev, Godsted, Døllefjelde-Musse og Kettinge-Bregninge.

§ 2. Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare lokalhistorisk materiale i form af arkivalier, billeder og andre data uanset medium af ikke statslig eller kommunal proveniens, samt at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed.

§ 3. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådan garanteres.

§ 4. Nysted Lokalhistoriske Arkiv er medlem af LASA og en landsdækkende arkivorganisation (SLA og/eller ODA). Nysted Lokalhistoriske Arkiv samarbejder med de øvrige arkiver i Guldborgsund kommune i et arkivråd.

§ 5. Nysted Lokalhistoriske Arkiv forestås af en bestyrelse på 3 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende, konstituerer sig selv og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Arkivets ledelse udpeger 2 personer, der tegner Nysted Lokalhistoriske Arkiv, arkivlederen fungerer som bestyrelsens sekretær.

§ 6. Bestyrelsen ansætter/afskediger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift og påser, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registrerede, og at de er offentlige tilgængelige, dog således at arkivlovens tilgængelighedsregler respekteres. Arkivlederen påser og har ansvaret for, at SLA’s generelle minimumskrav til arkivdrift overholdes, herunder kravet om en fast åbningstid.

§ 7. Nysted Lokalhistoriske Arkiv drives af tilskud fra Guldborgsund kommune – evt. suppleret med midler tilvejebragt gennem tilskud fra institutioner, virksomheder, foreninger, private eller fonde.

§ 8. Pengemidler, som arkivet råder over, skal indestå på en for arkivet oprettet konto i et pengeinstitut.

§ 9. Arkiverne afholder et fælles årsmøde i april måned, hvor arkivets leder aflægger årsberetning for det enkelte arkivs virksomhed. Til årsmødet inviteres formanden for Guldborgsund kommunes Kultur- og fritidsudvalg, samt fagchefen for Kultur. Arkivet indsender revideret årsregnskab og budgetforslag til Guldborgsund kommune.

§ 10. I tilfælde af arkivets ophør skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale med byrådet og LASA, så deres forbliven i offentlig eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret. Eventuel formue overføres til andet lokalhistorisk arbejde efter styrelsens beslutning.

§ 11. Vedtægterne erstatter de sidst godkendte vedtægter fra 1998 og træder i kraft umiddelbart efter godkendelsen i byrådet og SLA.

Vedtaget på generalforsamling 2. oktober 2008.

Bent Bille-Hansen
Formand.

Således vedtaget Guldborgsund Byråd den 23. august 2012 og SLA den 17. februar 2009

Se vedtægterne som PDF-fil